Vesihuolto 2

Vesihuolto 2

Jäteveden puhdistus

Yksikköoperaatiot ja -prosessit

Välppäys ja siivilöinti

Rasvan ja hiekan erotus

Pinnalla kelluva rasva kuoritaan ja raskas hiekko erotetaan lyhytviipymäisessä altaassa

Sekoitus

Sekoitus ja hämmennys

Saostuskemikaalien käyttö

Selkeytys

Ilmastus

Flotaatio

Jätevesien biologinen puhdistus

Aktiiviliete

Typen poisto

Desinfiointi

Lietteen käsittely

Kompostoinnin seosaineet 2006, Oulun vesi

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003

Vierailu Lehtoniemen jätevedenpuhdistuslaitoksella

Jätevesien esikäsittely

Jätevesienkäsittely

Lietteenkäsittely

Kaasunkäsittely