Vesistöt, vesiekosysteemien muutokset ja vedenlaatuluokitus 22.10.2009

Vesistöt

Vesistö

Vesiekosysteemit

Suomen vesistöt

Järvien luokittelu

Luokittelu perustuotannon määrän tai veden ravinteisuuden perusteella:

Veden kerrostuneisuus ja kierto

Kerrostuneisuuskaudet

Veden happi

Happi, O2

Happi

Eri kalalajien hapentarpeet

Termien määritelmiä

Vesiekosysteemin muutokset

Muutosten jaottelu

Luontaiset muutokset

Ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset

Muutokset valuma-alueella

Muutokset vesistössä

Kemialliset muutokset: Järven rehevöityminen

Rehevöityminen

Sisäinen kuormitus

Järven rehevöityminen

Rehevöitymisen seuraukset

Happamoituminen

Happamoitumisherkkyys

Kemikalisoituminen ja ympäristömyrkyt

Kalvosulkeiset

Vedenlaatuluokitus

Vedenlaatuluokitus

Vedenlaatuluokituksen kriteerit

 1. Erinomainen
 2. Hyvä
 3. Tyydyttävä
 4. Välttävä
 5. Huono

Pintavesien laatuluokittelun perustaksi luonnontila

Järvien tyypittely

Järvityypit

 1. Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
 2. Pienet humusjärvet (Ph)
 3. Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
 4. Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
 5. Suuret humusjärvet (Sh)
 6. Runsashumuksiset järvet (Rh)
 7. Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)
 8. Matalat humusjärvet (Mh)
 9. Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
 10. Hyvin lyhytviipymäiset järvet (Lv)
 11. Pohjois-Lapin järvet (PoLa)
 12. Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Järvien tyypittely

Valuma-alue

Valuma-alueen määritys

Korkeuskäyrien avulla kartalta voi piirtää näkyviin vedenjakajat