Maaperä ja pohjavedet 24.09.2009

Maaperä ja pohjavedet

Suomen maa- ja kallioperä

Suomen maaperän synty

Tähän kohtaan tulee kuva jota ei minulta löydy, kai joku muistaa miltä se näytti. :)
 1. Kallio
 2. Pohjamoreeni
 3. Harjuaines (sora ja hiekka)
 4. Savi ja siltti
 5. Rautakerrostuma (hiekka)
 6. Lieju
 7. Saraturve
 8. Rahkaturve
 9. Muinaisranta
Alinna kallion päällä on pohjamoreeni tai jäätikköjokien kerrostama karkea lajittunut aines, sora ja hiekko. Näiden päällä saattaa olla syvään veteen kerrostuneita sedimenttejä eli savea ja silttiä. Matalan veden oloissa kerrostuneet rantakerrostuman (vallit ja tasanteet) vat soria ja hiekkoja. Nuorimpia kerrostumia ovat järvien liejusedimentit ja soiden turvekerrostumat.

Maaperään kuuluvat:

 1. Kivennäismaalajit
 2. Turve
 3. Lieju
 4. Maaperässä oleva vesi

Suomalainen podsol-maannos, maaperän kerrostuneisuus

Maaperän biologiset tehtävät

Maaperän ihmistoimintoihin liityvät tehtävät

Maaperän suojelu

Moreeni

Lajittuneet maalajit

 1. Hiekka (Hk), rakeet selvästi silmin nähtäviä ja sormin eroteltavia: aines yleensä löyhää, hyvä vedenläpäisy, suuri ilmavuus, vähäravinteisuus
 2. Hieta: karkea hieta (Ht), rakeet silmin nähtäviä (melko hyvä vedenläpäisy ja myös pidättää vettä), hyvä viljelysmaa ja metsämaa, huono ravinteiden pidättyvyys
 3. Hieno hieta (HHt), hiukkaset vaikea erottaa silmin
 4. Hiesu (Hs), rakeet eivät silminnähtäviä
 5. Savi (Sa), ei rakeisuutta nähtävissä eikä tunnettavissa

Eloperäiset kerrostumat

 1. Turpeet
 2. Liejut

Maaperän sisältämä vesi

 1. Maavesi:
 2. Pohjavesi:

Pohjavesi

Voi purkautua paikoitellen maanpintaan tai vesistöihin painovoiman tai paineen vaikutuksesta

Pohjaveden synty

Eniten pohjavettä muodostuu keväällä ja syyssateiden aikaan
Kesällä haihdunta niin suurta ettei pohjavettä muodostu juuri lainkaan
Tärkeitä muodostumisalueita ovat jäätikkösyntyiset harjut ja reunamuodostuman sekä sora-, hiekka- ja hietavaltaiset ranta- ja jokikerrostumat

Pohjaveden esiintyminen

Jaottelu

Esiintymispaikan ja -tavan mukaan jaotellaan

 1. Vapaa pohjavesi
 2. Orsivesi
 3. Salpavesi

Maaperän pohjavesi

Kallioperän pohjavesi

Pohjaveden laatu

Lainsäädäntö

 1. Pohjavedenpilaamiskielto (YSL 8§)
 2. Vesilaki
 3. Ympäristönsuojelulaki
 4. Maa-aineslaki
 5. Terveydensuojelulaki

Kuvia

Linkkejä

Maalajin määritys sormituntumalla

MP_21_6.pdf

Geologia.fi