Kulttuuriympäristöt 29.09.2009

Kulttuuriympäristöt

Mitä ovat kulttuuriympäristöt?

Rakennusperintö

Kulttuurimaisema

Kiinteät muinaisjäännökset

Kulttuurimaiseman kehitys Suomessa

  1. Kivikauden pyyntikulttuuri -> ei vaikutusta
  2. Rautakausi -> kalmistot, muinaislinnat, kaskiviljely
  3. Keskiaika -> kirkot, linnat, kartanot, kaupungit (muodostuivat kirkon ympärille, ruutuasemakaava)
  4. Suuret muuttoliikkeet ->
    1. Vuosisadan alun työläiskaupunginosat
    2. Sodan jälkeisen ajan 1½ kerroksiset talot
    3. 60-luku, lähiöt, marketit ym. Uuden tieltä purettiin pois jopa kokonaisia kaupunginosia, vähitellen heräsi ajatus rakennussuojelusta

Kulttuurimaiseman kehitys

Kulttuuriympäristön hoidon keinot

Lakeja

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt Kuopiossa

Pohdittavaa...

Maisema-sanan merkitykset

Maisema-sanalla on useita eri merkityksiä. Niiden käyttö rinnakkain hämärtää maisema-käsitettä ja myöskin maisemasuunnittelua toiminta-alueena.

Latinankielinen maisemaa tarkoittava sana on ollut synonyymi sanoille seutu, maakunta, maa. Tämä merkitys on säilynyt nykypäiviin asti eräänä maisema-sanan merkityksenä. Sanotaan esimerkiksi: "Ette taida olla kotoisin näiltä maisemilta" tai "On parasta lähteä turvallisimmille maisemille" (Nykysuomen sanakirja).

Nykysuomen sanakirja määrittelee edelleen: "Maisema on maanpinnan osa katsojalle näkyvänä kokonaisuutena, joskus näköala, näkymä". Tämä näköhavaintoon perustuva maiseman merkitys on varsin yleisesti käytössä nykyäänkin. Tällaisen maisema-käsityksen yhteydessä puhutaan maisemamaalauksesta ja maisemavalokuvauksesta, s.o näkymien kuvaamisesta.

Maantieteessä ja maisemaa koskevan suunnittelun ja toiminnan yhteydessä maisema tarkoittaa maanpitnaa sillä olevine kiinteine ja irrallisine osineen sekä sen yllä olevaa ilmaa todellisena fyysisenä kokonaisuutena. Maisema koostuu aineksista, kallioperästä, maasta, vedestä, ilmasta, kasvillisuudesta, eläimistöstä ja rakennetuista aineksista. Maisemalla on rakenne ja se toimii osittain luonnonlakien, osittain ihmisen toiminnan vaikutuksen alaisena.

Maiseman ihminen aistii silmillään, mutta myös muilla aisteilla on osuutensa maiseman kokemisessa. Maiseman ulkonäön määrää ainesten laatu, muodosto, keskinäinen järjestys, koko ja muut tämän tyyppiset ominaisuudet.

Maisemasuunnittelu kohdistuu maiseman aineksiin ja niiden välisiin yhteyksiin, joita materiaalina käyttäen luodaan tai säilytetään muotoja, tiloja, massoja ja värejä. Tämä voi tapahtua sekä suurmaiseman mittakaavassa että pienessä ihmisen läheisessä ympäristössä.

Maisema-sanan merkitystä olisi vakiinnutettava väärinkäsitysten välttämiseksi. Ympäristö ja maisema ovat hyvin pitkälle synonyymejä, mutta poikkeavuuksiakin on. (Esim. sosiaalinen ympäristö saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon maisemaan, mutta sitä ei kuitenkaan voida laskea maisema-käsitteen piiriin kuuluvaksi)

Miljöö-sanaa käytetään paljon maisema- ja ympäristösuunnittelun yhteydessä. Nykysuomen sanakirjan mukaan sen merkitys on: ympäristö, olot. Tämä tarkoittaa ihmistä ympäröivää luontoa ja rakennettua aluetta sekä sosiaalisia olosuhteita, missä ihminen jatkuvasti on, elää ja toimii.

Kuvia

Kirjallisuutta ja linkkejä ynnä muuta